Mua tài khoản Get link PRO - Small bằng cổng thanh toán paypal.com

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink Pro Small (Băng thông: 10GB - Thời gian sử dụng: 30 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua hệ thống Paypal là: 2,99 USD


Email nhận tài khoản*: