Mua tài khoản Get link VIP - vip12 bằng cổng thanh toán paypal.com

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink VIP 12 (Băng thông: 50GB/ngày - Thời gian sử dụng: 365 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua hệ thống Paypal là: 199,99 USD


Email nhận tài khoản*: