Mua tài khoản Get link VIP - vip3 bằng cổng thanh toán paypal.com

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink VIP3 (Băng thông: 30GB/ngày - Thời gian sử dụng: 90 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua hệ thống Paypal là: 42,99 USD


Email nhận tài khoản*: